Bank forex trading inkomsten gedaald by a third party
Bank forex trading inkomsten gedaald by a third partyDerde Partij Wat is een Derde Partij Een derde partij is een persoon of entiteit die betrokken is bij een transactie maar niet een van de principes is en minder belangstelling heeft. Een voorbeeld van een derde zou het escrow bedrijf zijn in een onroerend goed transactie die fungeert als een neutrale agent die de documenten en geld verzamelt die de koper en verkoper uitwisselen bij het voltooien van de transactie. Als een andere schuldenaar een schuldenaar een bedrag geldt en de geplande betalingen niet heeft gemaakt, zal de schuldeiser waarschijnlijk een derde partij, een verzamelbureau huren. Om ervoor te zorgen dat de schuldenaar zijn akkoord eerbiedigt. BREAKING DOWN Third Party Derde partijen kunnen door andere bedrijven gebruikt worden om risico's te beperken. Zo zijn kleine beleggingsondernemingen geconfronteerd met moeilijkheden om de industrie te betreden als grote bedrijven de concurrentie blijven leiden. Een van de redenen dat grote bedrijven sneller groeien is omdat ze investeren in midden - en backoffice-infrastructuur. Om concurrerend te blijven, veel kleine bedrijven outsourcen die functies als een methode om een ??groter deel van de markt te behalen. Kleine bedrijven sparen tijd en geld door gebruik te maken van schaalbare infrastructuur met variabele kosten voor handel, dataopslag, rampherstel en systeemintegratie onderhoud. Door middel van outsourcing van middel - en backoffice-oplossingen maken kleine bedrijven gebruik van technologie en processen voor efficientere taakafhandeling, maximale operationele efficientie, verminderde operationele risico's, verminderde afhankelijkheid van handmatige processen en minimale fouten. De operationele kosten worden verminderd, de compliance is verbeterd en de belasting - en beleggersrapportage wordt verbeterd. Vastgoed Escrow Company Een vastgoed escrow bedrijf bezit akten, andere documenten en fondsen betrokken bij het voltooien van onroerend goed transacties. Het bedrijf stort de geld in op een rekening namens de koper en de verkoper. De escrow officer volgt de aanwijzingen van de kredietgever, koper en verkoper op een efficiente manier bij het verwerken van de fondsen en documentatie die bij de verkoop betrokken zijn. Bijvoorbeeld, de ambtenaar betaalt toegestane rekeningen en reageert op de principes geautoriseerde verzoeken. Hoewel het escrow-proces een vergelijkbaar patroon voor alle huiskopers volgt, verschillen de details tussen eigenschappen en specifieke transacties. De ambtenaar volgt instructies bij het verwerken van de escrow en, bij het voldoen aan alle schriftelijke vereisten, levert de documenten en de fondsen aan de betreffende partijen voor het afsluiten van de escrow. Debt Collecties Een bedrijf kan een verzamelbureau huren voor de betaling van de schuldenbelasting. Bedrijfsfacturen of aanvankelijke klantencontracten geven gewoonlijk op welk moment een verzamelbureau kan worden gebruikt voor het veiligstellen van uitstaande betalingen. Sommige bedrijven kunnen jarenlang schulden dragen, terwijl anderen binnen 90 dagen betaling verwachten. Het schema is afhankelijk van de relatie met de klant en de relatie met de onderneming. Wanneer een bedrijf meer zou betalen in gerechtelijke kosten dan het bedrag van de schuld zelf, kan het bedrijf gebruik maken van een verzamelingsdienstdienst in plaats van een rechtszaak in te dienen. Het agentschap kan het bedrijf 10 of minder betalen voor elke uitstaande factuur, of het kan instemmen met een groot percentage commissies voor teruggevorderde schulden. Het agentschap consolideert de schulden van de vennootschap en gaat naar het werk om de uitstaande saldi te herstellen. Bij het gebruik van deze website wordt geacht de volgende voorwaarden te hebben gelezen en afgesproken: De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en Enige of alle overeenkomsten: opdrachtgever, u en u verwijst naar u, de persoon die toegang heeft tot deze website en de voorwaarden van de Companys accepteert. De Vennootschap, Onafhankelijk, Wij en Wij, verwijst naar ons bedrijf. Partij, Partijen of Ons, verwijst naar zowel de Klant als wijzelf, ofwel de Klant of onszelf. Alle voorwaarden betreffen het aanbod, de acceptatie en de betaling van de betaling die nodig is om het proces van onze hulp aan de Klant op de meest geschikte wijze te verrichten, hetzij bij formele vergaderingen met een vaste duur of op een andere manier, voor het uitdrukkelijke doel van het voldoen aan de Klanten hebben behoefte aan leveringen van de door de Companys genoemde serviceproducten, in overeenstemming met en onderhevig aan de geldende Engelse wetgeving. Elk gebruik van de bovengenoemde terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, kapitalisatie en / of heshe of zij, worden als verwisselbaar en daarom als hetzelfde verwijzend. Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy. Geautoriseerde medewerkers binnen het bedrijf op basis van de noodzaak om de basis te kennen gebruiken alleen informatie die bij individuele klanten wordt verzameld. We beoordelen onze systemen en gegevens voortdurend om de beste service aan onze klanten te waarborgen. Het Parlement heeft specifieke overtredingen voor onbevoegde acties tegen computersystemen en gegevens gecreeerd. We zullen dergelijke acties onderzoeken met het oog op de vervolging en het nemen van een civiele procedure om schadevergoeding te verhalen tegen de verantwoordelijken. Wij zijn geregistreerd onder de Data Protection Act 1998 en als zodanig kunnen eventuele informatie betreffende de Client en hun respectieve Client Records aan derden worden doorgegeven. Client records worden echter beschouwd als vertrouwelijk en worden daarom niet aan derden, anders dan Finance Magnates, bekendgemaakt. Indien wettelijk verplicht dit aan de bevoegde autoriteiten te doen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, delen of huren aan derden of uw e-mailadres gebruiken voor ongevraagde mail. Eventuele e-mails die door dit bedrijf worden verzonden, zullen uitsluitend betrekking hebben op het aanbieden van afgesproken diensten en producten. Disclaimer Uitsluitingen en Beperkingen De informatie op deze website wordt op basis van de gegevens verstrekt. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, heeft deze vennootschap: alle voorstellen en garanties in verband met deze website en de inhoud daarvan uitgesloten of die door eventuele filialen of andere derde partijen worden verstrekt of kunnen worden verstrekt, met inbegrip van eventuele onnauwkeurigheden of nalatigheden op deze website Andor de Companys literatuur en uitsluit alle aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van deze website. Dit omvat, zonder beperking, direct verlies, verlies van zaken of winst (of het verlies van zulke winsten al te verwachten was of niet in de normale gang is gekomen of u heeft dit bedrijf geadviseerd over de mogelijkheid van een dergelijk potentieel verlies), schade veroorzaakt Naar uw computer, computer software, systemen en programma's en de gegevens daarop of andere directe of indirecte, gevolgschade en incidentele schadevergoeding. Finance Magnates sluit evenwel geen aansprakelijkheid uit voor de dood of persoonlijk letsel door de nalatigheid veroorzaakt. Bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn alleen van toepassing in de mate waarin de wet dit toelaat. Geen van uw wettelijke rechten als consument is beinvloed. We gebruiken IP-adressen om trends te analyseren, de site te beheren, gebruikersbewegingen op te sporen en brede demografische informatie te verzamelen voor gecombineerd gebruik. IP-adressen zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie. Bovendien, voor systeemadministratie, het detecteren van gebruikspatronen en probleemoplossingsdoeleinden, loggen onze webservers automatisch standaard toegangsinformatie, inclusief browser type, toegangs tijdopeningspost, URL aangevraagd en verwijzings-URL. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden en wordt alleen op basis van deze kennis op basis van de vereiste kennis. Eventueel individueel identificeerbare informatie die betrekking heeft op deze gegevens zal nooit anders worden gebruikt dan hierboven vermeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Net als de meeste interactieve websites gebruikt deze website van de Companys of ISP cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek te halen. Cookies worden in sommige gebieden van onze site gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor degenen die bezoeken te maken, in staat te stellen. Links naar deze website U mag geen link naar een pagina van deze website maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Als u een link naar een pagina van deze website maakt, doet u dit op eigen risico en de uitsluitingen en beperkingen die hierboven zijn uiteengezet, zijn van toepassing op uw gebruik van deze website door daaraan te koppelen. Links van deze website Wij controleren of niet de inhoud van andere partys websites die gekoppeld zijn aan deze website. Opinies uitgedrukt of materiaal die op dergelijke websites voorkomen, worden niet noodzakelijk gedeeld of onderschreven door ons en mogen niet als de uitgever van dergelijke adviezen of materiaal worden beschouwd. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken of de inhoud van deze sites. Wij raden onze gebruikers aan om op de hoogte te zijn van het feit dat ze onze site versterken om de privacyverklaringen van deze sites te lezen. U moet de beveiliging en betrouwbaarheid van een andere site die op deze site is aangesloten of u zelf via deze site raadpleegt, beoordelen voordat u persoonlijke gegevens aan u verstrekt. Dit Bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade op welke wijze dan ook, veroorzaakt door uw openbaarmaking aan derden van persoonlijke informatie. Auteursrechten en andere relevante intellectuele eigendomsrechten bestaan ??op alle tekst die betrekking heeft op de diensten van de Companys en de volledige inhoud van deze website. Alle rechten voorbehouden. Alle materialen op deze site zijn beschermd door het auteursrecht van de Verenigde Staten en mogen niet worden gereproduceerd, verspreid, verzonden, weergegeven, gepubliceerd of uitgezonden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finance Magnates. U mag geen handelsmerk, auteursrecht of andere kennisgeving van kopieen van de inhoud wijzigen of verwijderen. Alle informatie op deze pagina is onderhevig aan wijzigingen. Het gebruik van deze website vormt de aanvaarding van onze gebruikersovereenkomst. Lees alstublieft ons privacybeleid en wettelijke disclaimer. De handel in vreemde valuta op marge heeft een hoog risico en kan niet geschikt zijn voor alle beleggers. De hoge mate van hefboomwerking kan zowel tegen u als voor u werken. Voordat u besluit om buitenlandse valuta te verhandelen, dient u uw beleggingsdoelstellingen, ervaringsniveau en risicobereidheid zorgvuldig te overwegen. De mogelijkheid bestaat dat u een of meer van uw initiele investering kan verliezen en daarom moet u geen geld investeren die u niet kunt veroorloven om te verliezen. U moet zich bewust zijn van alle risico's die verband houden met de handel in vreemde valuta en raadplegen bij een onafhankelijke financiele adviseur als u twijfelt. Opinies uitgedrukt in Finance Magnates zijn die van de individuele auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van het bedrijf of haar management. Finance Magnates heeft de juistheid of de feitelijke feit van een claim of verklaring van een onafhankelijke auteur niet geverifieerd: fouten en nalatigheden kunnen zich voordoen. Eventuele adviezen, nieuws, onderzoek, analyses, prijzen of andere informatie op deze website, door Finance Magnates, zijn medewerkers, partners of medewerkers, wordt als algemene marktrekening geleverd en vormt geen beleggingsadvies. Finance Magnates aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstverlies, die rechtstreeks of onrechtstreeks kan voortvloeien uit het gebruik of vertrouwen op dergelijke informatie. Geen enkele partij is aansprakelijk voor de andere voor het niet nakomen van een verplichting uit hoofde van een Overeenkomst die voortvloeit uit een gebeurtenis die niet onder controle is van een dergelijke partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige Akte van God, terrorisme, oorlog, politieke opstand, opstand, oproer Civiele onrust, civiele of militaire autoriteit, opstand, aardbeving, overstroming of enige andere natuurlijke of menselijke gebeurtenis buiten onze controle, waardoor de beeindiging van een overeenkomst of een contract is gesloten, noch die redelijkerwijs kon zijn voorzien. Elke partij die door dergelijke gebeurtenissen wordt getroffen, stelt de andere partij daarvan onverwijld in kennis en zal alle redelijke inspanningen gebruiken om te voldoen aan de algemene voorwaarden van een hierin opgenomen overeenkomst. Niet-nakoming van een van beide partijen om te streven naar een strikte uitvoering van een bepaling van deze overeenkomst of een overeenkomst of het feit dat een van beide partijen geen recht of rechtsmiddel heeft waarop hij of zij hiertoe gerechtigd is, vormt geen afziening daarvan en veroorzaakt geen Vermindering van de verplichtingen krachtens deze of enige overeenkomst. Geen afziening van een van de bepalingen van deze of enige Overeenkomst is van kracht, tenzij uitdrukkelijk wordt verklaard dat deze en ondertekend zijn door beide partijen. Kennisgeving van wijzigingen Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zoals u het wenst en uw doorlopende gebruik van de site betekent uw aanvaarding van eventuele aanpassingen aan deze voorwaarden. Als er wijzigingen in ons privacybeleid zijn, zullen we aankondigen dat deze wijzigingen zijn aangebracht op onze homepage en op andere belangrijke pagina's op onze site. Als er wijzigingen zijn in de wijze waarop we onze persoonsgegevens van onze site gebruiken, wordt de melding per e-mail of post aan degenen die door deze wijziging worden getroffen, gemaakt. Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid zullen 30 dagen voor deze veranderingen plaatsvinden op onze website. U wordt daarom aangeraden deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen. Deze voorwaarden zijn onderdeel van de Overeenkomst tussen de Klant en onszelf. Uw toegang tot deze website en / of de opdracht tot een boeking of overeenkomst geeft uw begrip, instemming en aanvaarding van de Disclaimer Notice en de volledige Algemene Voorwaarden zoals hierin opgenomen. Uw wettelijke consumentenrechten zijn onaangetast. Finance Magnates 2015 Alle Rechten Voorbehouden Saxo Bank lanceert OpenAPI Toegang tot SaxoTraderGO voor derden Het bedrijf heeft zich toegezegd om voor het einde van het jaar open toegang te bieden tot de infrastructuur van Victor Golovtchenko Technology (Retail FX) Donderdag 17.09.2015 12 : 17 GMT Saxo Bank heeft zojuist aangekondigd dat de toegang tot haar handelsomgeving voor derden wordt geopend. Met de lancering van de nieuwe REST-applicatie (Application Programming Interface), zal de ontwikkelaar toegang krijgen tot de handelsinfrastructuur van de companys, waaronder het nieuw gelanceerde SaxoTraderGO-platform. De nieuwe architectuurstijl waaronder de Open API is ontwikkeld, wordt specifiek gebruikt in webdiensten, zoals het SaxoTraderGO-platform. Het gebruik van REST kan veel handiger zijn voor webdiensten, omdat het veel minder bandbreedte vergaat in vergelijking met SOAP (Simple Object Access Protocol). Daarnaast vereist de SOAP architectuurstijl het gebruik van twee subsystemen 8211 een verstrekt serverprogramma dat de data levert en een clientprogramma dat het ontvangt. REST is al wijdverspreid, maar de financiele industrie is te laat geweest voor het feest. Saxo Banks Head of Platforms, Christian Hammer, verklaarde, REST is al wijdverspreid onder tech-reuzen die hele bedrijfsmodellen rond Open API hebben gebouwd. De financiele industrie is echter laat in de partij geweest. Sommige banken bieden al toegang tot ontwikkelaars van derden om specifieke functies of apps te bouwen, maar we bieden veel dieper functionaliteit en toegang tot onze gehele handelsinfrastructuur. We zijn in wezen onze infrastructuur ontkoppeld van de gebruikerservaring om een ??handelsfaciliteur te worden. De Open API maakt gebruik van SignalR en WebSockets voor lagere latentie en verhoogde prestaties. Voor authenticatie en beveiligingscontrole is de oplossing gebaseerd op een combinatie van industriele bewezen SAML - en OAuth 2.0-protocollen. Een rijk van nieuwe mogelijkheden voor witte labels, ontwikkelaars en handelaren. De verhuizing van de Deense multi-asset brokerage Saxo Bank maakt deel uit van een vooraf aangekondigde transformatie van haar diensten die begonnen met de lancering van SaxoTraderGO in mei. De open API zal de handels - en backoffice-infrastructuurzijde van de business bedekken, en de deuren voor witte labels en ontwikkelaars van derde partijen openstellen om maatwerk op maat te maken. Een ander zeer groot segment van handelaren die voordelig zijn, zijn institutionele spelers. Samenvallen met de open API-lancering heeft Saxo Bank ook onthuld dat het een nieuwe dochteronderneming, Saxo Markets, lanceert, die zich richt op de wereldwijde institutionele onderneming. Ontwikkelaars van derden in de tussentijd kunnen nieuwe ontvangstromen ontgrendelen. Ontwikkelaars van derden kunnen in de tussentijd nieuwe inkomstenstromen voor zichzelf en Saxo Bank ontgrendelen door specifieke toepassingen op maat van de verschillende handelaren te ontwerpen. Volgens de Deense multi-asset brokerage is de overname van SaxoTraderGO door haar klanten stabiel en daarom heeft het bedrijf besloten om na het lanceren van het MetaTrader4-aanbod haar te schrappen. Alle ontwikkelaars die bereid zijn om te programmeren op de nieuwe open API die Saxo Bank lanceert, heeft een dedicated Developers Portal, dat informatie bevat over documentatie, bibliotheken, voorbeeldcode en technische ondersteuning. Ongeveer 30 procent van de klanten van Saxo Bank8217 is naar SaxoTraderGO gemigreerd. Volgens de laatste informatie die Saxo Bank heeft verstrekt na de lancering van nieuwe platforms, is ongeveer 30 procent van haar klanten geimplementeerd naar de nieuwe oplossing. Het bedrijf heeft ook een datum vastgesteld voor de uitrol van het nieuwe platform naar klanten van witte labels. Ongeveer 120 instellingen die al de klanten van de Deense makelaardij zijn, zullen in oktober toegang hebben tot SaxoTraderGO. Commentaar op de lancering, zei het hoofd van het bedrijfsleven bij Saxo Bank, Matteo Cassina, dat de industrie al lang geleden met het dilemma van gebouw versus kopen is gekomen, maar het tempo van de technologische verandering heeft het onmogelijk gemaakt voor instellingen om een Rand bij innovatie. Het resultaat is een paradigmaverslag van een bedrijfskundige economie naar een zogenaamde samenwerkende economie. De versnelde adoptie van technologie en de toename van de mobiele interactie tussen bedrijven en klanten biedt een grote groeimogelijkheid voor onze partners. Het biedt de mogelijkheid om handelsvolumes te vermenigvuldigen, nieuwe inkomstenstromen te creeren en hun bedrijven te beschermen tegen snelle digitale verandering, 8221 concludeerde hij. Dollar Peg voor Olie Landen in Gevaar - Dollar om verder te gaan Research Center Weekly Bank 01-28-08 De GCC landen (Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi-Arabie en de Verenigde Arabische Emiraten) hebben dezelfde macro-economische moeilijkheden waarmee China geconfronteerd wordt met Hun enorme betalingsbalansoverschotten. Uiteindelijk zullen we naar verwachting de wisselkoers en de monetaire transformatie van Peking moeten volgen en op een dag een flexibele wisselkoersregeling aannemen die het mogelijk maakt de GCC grote schommelingen op te nemen in de olieprijzen en de GCC-landen te laten ontplooien Hun eigen monetaire beleid onafhankelijk van die van de Fed. Aangezien de GCC-landen zich ertoe inzetten voor de totstandbrenging van een monetaire unie tegen 2010, is het zinvol om zo'n uitgebreide structurele transformatie te ondernemen na de oprichting van deze monetaire unie. Dit betekent echter niet dat er geen wijzigingen zullen plaatsvinden in enig deel van de wisselkoersregelingen voor 2010. In feite blijven kleine herwaarderingen met de dollarpennen retails onder bepaalde omstandigheden een risico, met name voor de kleinere open economieen binnen De GCC. Europese Centrale Bank Tariefverlaging - Verlangend Denken Niels-Henrik Bjrn Srensen, Senior Analist, Danske Bank De afgelopen week is het onderhoudend - althans als men grote marktwisselingen, geruchten en argumenten vindt. De achtbaanrit op de markten werd dinsdag en woensdag gevolgd door geruchten dat de ECB de leiding zou nemen van de Amerikaanse Centrale Bank en het monetaire beleid zou verlichten - iets ondersteund door de voorheen goed geplaatste Spaanse minister van Financien, Solbes (voormalig voorzitter van ECOFIN, die In nauw contact met de EU-Commissie en de ECB), die heeft verklaard dat de ECB een tariefverlaging heeft besproken. Echter, de Duitse centrale bank, Axel Weber, zei donderdag dat de markten speculatie over een prijsverlaging wenselijk kunnen denken. Amerikaanse economie op de touwen Steve Chan, Economist, TD Bank Financial Group De economische omstandigheden in de VS zijn de afgelopen weken snel verslechterd. Bestaande woningverkopen in de VS daalden in december (-2,2 mm) dramatisch, waarbij de grootste jaarlijkse daling (-12,8) in meer dan een generatie was opgenomen. In 2007 is ook de eerste jaarlijkse daling (-2,8) in de prijzen van bestaande eengezinswoningen in ten minste vier decennia opgenomen. Met de stijging van de huizenprijzen gestaag en vervuiling waarschijnlijk verder klimmen door stijgende hypotheekrente reset, blijkt dat de woningbouw geen teken heeft van bodem. De schijnbaar eindeloze afdaling in de woningmarkt begint te zaaien in andere sectoren en telt samen met de record hoge energieprijzen op het consumentengevoel. De kredietcondities blijven sterk stijgen door de enorme schuldenverminderingen bij financiele instellingen. Dit, samen met de recente steile dia op de wereldwijde aandelenmarkten vroeg in de week, zorgde voor de verzuring van sentiment. Werkgelegenheid De laatste pijler van de consumentensubsidie ??geeft nu aan met niet-loonlijsten die de afgelopen maand de langste groei in vier jaar hebben opgevoerd, waardoor de werkloosheid tot een twee jaar hoog is. Het is niet verrassend dat het vakantie-winkelseizoen eindigde in een Scrooge - Zoals mode. Britse economie om de recessie in 2008 te vermijden Trevor Williams, Chief Economist bij Lloyds TSB Financial Markets De Britse economie gaat daadwerkelijk in 2008 met veel momentum in, ondanks de tekenen is het groeitempo zwak. Ondanks de bezorgdheid over de aanstaande recessie was de groei in het laatste kwartaal van 2007 0,6 - bijna in lijn met het langlopende gemiddelde. Dit is ondanks de kredietcrisis, de vertraging van de huizenprijsinflatie, de olieprijzen bedragen gemiddeld 90 dollar per vat in het laatste kwartaal van 2007 en een stijging van een middenpiek van 5,75 in de rentetarieven (alhoewel tot 5,5 in december) . Wat zijn de belangrijkste factoren om de economie te vergroten. De uitgaven voor consumptie blijven de sleutel, met een groei van meer dan 3 in 2007, geholpen door de stijgende effectenbeursmarkten en woningbouw in huishoudens, zie grafiek a. Alhoewel beide laatstgenoemde vertragen - en tekenen van kwetsbaarheid tonen - is het feit dat ze de laatste jaren een daling van de spaarquote hebben ondersteund en impliciet de groei van de consumentenbestedingen. Maar er is een vertraging van de uitgaven voor consumptie aan de gang, waarbij zowel het consumenten - als het retailvertrouwen zowel hun 2007-pieken als de rijkdomseffecten in toevlucht scherpen, naast de stijging van de energieprijzen en hypotheekbetalingen die de reele inkomensgroei opleveren. Andere voorafgeprogrammeerde onafhankelijke medewerkers J-Chart is een innovatief kartel - en biasneutraal marktanalyse. Op basis van het eigen theoretische concept en de weergave van marktprijsacties, biedt J-Chart een veel duidelijker en uniek inzicht in de markt dan conventionele kartelmethoden. Dit innovatieve karting - en marktanalysehulpmiddel is ontworpen om marktprijsactie te visualiseren die unieke prijspatronen genaamd Equilibriums opbouwt. Gebaseerd op het non-fixed time frame concept en de Kinetic Equilibrium applicatie, kunnen J-Chart gebruikers de toekomstige bewegingen voorspellen met hoge nauwkeurigheid. DailyFX biedt forex nieuws en technische analyse over de trends die de wereldwijde valuta markten beinvloeden.