Accounting for stock options fasb
Accounting for stock options fasbRekening houdend met aandelencompensatie (uitgegeven 1095) In deze verklaring worden financiele boekhoud - en rapportage-normen vastgelegd voor op voorraad gebaseerde personeelsvergoedingsplannen. Die plannen omvatten alle afspraken waarbij werknemers aandelen van aandelen of andere eigen - vermogensinstrumenten van de werkgever ontvangen of de werkgever aansprakelijkheden voor werknemers oplopen op basis van de prijs van de werkgeversvoorraad. Voorbeelden zijn aandelenkoopplannen, aandelenopties, beperkte voorraad, en aandelenwaarderingsrechten. Deze verklaring geldt ook voor transacties waarin een entiteit zijn eigen vermogen instrumenten uitstuurt om goederen of diensten van niet-werkenden te verwerven. Deze transacties dienen te worden verantwoord op basis van de reele waarde van de ontvangen tegenprestatie of de reele waarde van de uitgegeven eigenvermogensinstrumenten, die op betrouwbare wijze meetbaar zijn. Rekeningkunde voor de toekenning van beursgebaseerde vergoeding aan werknemers Deze verklaring definieert een methode voor de berekening van de waarde van een personeelsoptie of een dergelijk aandeleninstrument op basis van eerlijke waarden en moedigt alle entiteiten aan om die methode voor de verwerking van al hun personeelsbeloningenplannen te regelen. Het staat echter ook toe dat een entiteit de schadevergoeding voor deze plannen blijft meten met behulp van de intrinsieke waarde gebaseerde boekhoudmethode die is voorgeschreven door APB Opinion No. 25, Accounting for Stock Issued to Employees. De methode op basis van eerlijke waarde heeft de voorkeur aan de adviesmethode 25 om een ??wijziging van het boekhoudprincipe te rechtvaardigen onder APB Opinion No. 20, Accounting Changes. Entiteiten die kiezen om bij de boekhouding in advies 25 te blijven, moeten pro forma onthullen van de netto-inkomsten en, indien voorgesteld, winst per aandeel, alsof de in deze verklaring gedefinieerde fair value based accounting methode is toegepast. Onder de reele waarde gebaseerde methode wordt de vergoedingskosten gemeten op de beursdatum op basis van de waarde van de award en wordt over de dienstperiode gerekend, wat meestal de vestigingsperiode is. Onder de intrinsieke waarde gebaseerde methode is de vergoedingskosten het overblijvende bedrag van de gecoacteerde marktprijs van de aandelen op de beursdatum of andere meetdatum over het bedrag dat een werknemer moet betalen om de aandelen te verwerven. De meeste vaste aandelenoptieplannen - het meest voorkomende type aandelencompensatieplan - hebben geen intrinsieke waarde op de beursdatum, en volgens advies 25 worden geen compensatiekosten voor hen erkend. Compensatiekosten worden erkend voor andere soorten op voorraad gebaseerde compensatieplannen volgens advies 25, inclusief plannen met variabele, meestal prestatiegerichte functies. Beurscompensatiepremies die worden vereffend door uitgifte van aandeleninstrumenten Voor aandelenopties wordt de reele waarde bepaald met behulp van een optieprijsmodel dat rekening houdt met de aandelenkoers op de beursdatum, de uitoefenprijs, het verwachte levensduur van de optie, de volatiliteit Van de onderliggende aandelen en de verwachte dividenden daarop en de risicovrije rentevoet over het verwachte levensduur van de optie. Niet-publieke entiteiten mogen de volatiliteitsfactor uitsluiten bij het schatten van de waarde van hun aandelenopties, wat resulteert in meting tegen minimumwaarde. De reele waarde van een op de beursdatum geraamde optie wordt vervolgens niet aangepast voor veranderingen in de prijs van de onderliggende aandelen of de volatiliteit ervan, de levensduur van de optie, dividenden op de aandelen of de risicovrije rente. De reele waarde van een aandeel van niet-ingezetene aandelen (gewoonlijk aangeduid als een beperkte voorraad) die aan een werknemer wordt toegekend, wordt gemeten tegen de marktprijs van een aandeel van een onbeperkt aandeel op de beursdatum, tenzij een beperking wordt opgelegd nadat de werknemer een vestiging heeft Recht op het, in welk geval de reele waarde wordt geschat met inachtneming van die beperking. Werknemersaankoopplannen Een personeelsbestand koopplan dat werknemers in staat stelt om aandelen tegen een korting van de marktprijs te kopen, is niet compenserend indien het voldoet aan drie voorwaarden: a) de korting is relatief klein (5 procent of minder voldoet deze conditie automatisch, alhoewel in Sommige gevallen kunnen een grotere korting ook gerechtvaardigd zijn als niet-compenserende), b) vrijwel alle fulltime werknemers kunnen op een billijke basis deelnemen en c) het plan bevat geen optiefuncties, zoals het mogelijk maken dat de werknemer de aandelen op een Vaste korting tegen de mindere van de marktprijs op de datum van toekenning of aankoopdatum. Aandelencompensatiepremies die moeten worden geregeld door geld te betalen Sommige op aandelen gebaseerde vergoedingsplannen vereisen dat een werkgever, op aanvraag of op een bepaalde datum, een geldbedrag betaalt die wordt bepaald door de stijging van de werkgeversprijs van een bepaald niveau. De entiteit moet de vergoedingskosten van die prijs meten in het bedrag van de veranderingen in de aandelenkoers in de perioden waarin de wijzigingen plaatsvinden. Deze verklaring vereist dat een werkgeversfinanciering bepaalde opmerkingen bevat over de op werknemers gebaseerde werknemersvergoedingsregelingen, ongeacht de methode waarmee ze worden verantwoord. De pro forma bedragen die door een werkgever worden geopenbaard die de boekhoudkundige bepalingen van advies 25 blijven toepassen, zullen het verschil afspreken tussen de eventuele vergoedings kosten in het netto inkomen en de daarmee verband houdende kosten gemeten volgens de in deze Verklaring, inclusief eventuele belastingeffecten, die in de winst - en verliesrekening zouden zijn opgenomen indien de fair value-gebaseerde methode was gebruikt. De vereiste pro forma bedragen zullen geen andere aanpassingen aan het gerapporteerde nettoresultaat of, indien voorgesteld, winst per aandeel, weerspiegelen. Effective Date and Transition De boekhoudkundige vereisten van deze Verklaring zijn van toepassing op transacties die zijn aangegaan in fiscale jaren die beginnen na 15 december 1995, hoewel zij kunnen worden aangenomen bij de uitgifte. De openbaarmakingsvereisten van deze Verklaring zijn van kracht voor de jaarrekening over fiscale jaren die beginnen na 15 december 1995 of voor een eerder fiscaal jaar waarvoor deze verklaring aanvankelijk is aangenomen voor de erkenning van de vergoedingskosten. Proforma-openbaarmakingen die nodig zijn voor entiteiten die ervoor kiezen om de compensatiekosten te blijven meten met behulp van advies 25, moeten de effecten omvatten van alle toegekende prijzen in fiscale jaren die beginnen na 15 december 1994. Proforma-bekendmakingen voor toekenning toegekend in het eerste boekjaar vanaf december 15, 1994, hoeft niet in de jaarrekening voor dat begrotingsjaar opgenomen te worden maar dient later te worden gepresenteerd wanneer de jaarrekening over dat boekjaar voor vergelijkende doeleinden wordt gepresenteerd met jaarrekening over een later fiscaal jaar. REFERENTIEBIBLIOTEEKFASB Doelwitte Verbeteringen van Aandelenoptie Boekhouding Tammy Whitehouse 14 oktober 2014 De boekhouding voor aandelenopties en andere vormen van op aandelen gebaseerde betalingen is op een vernieuwde wijze, aangezien de Raad voor Financieel Jaarrekening begint te werken aan enkele doelgerichte verbeteringen. FASB heeft een project op haar agenda toegevoegd om de boekhouding voor aandeelgebaseerde betalingen te verbeteren die een bedrijf aan zijn werknemers op vijf specifieke terreinen doet. De raad zoekt een aantal verbeteringen die de complexiteit verminderen en de boekhouding vereenvoudigen als onderdeel van het bredere vereenvoudigingsinitiatief. En afhankelijk van het resultaat van een vroegtijdig podiumonderzoek, kunnen de veranderingen in de wind voor de boekhouding plaatsvinden rond op aandelen gebaseerde betalingen aan niet-werknemers. FASB heeft gehoord van de Financial Accounting Foundation na de implementatie review dat de in 2004 vastgestelde aandeel-gebaseerde betaalstandaard onder zware kritiek in het algemeen werkt zoals bedoeld, maar het is moeilijk voor particuliere bedrijven om toe te passen. FASB Voorzitter Russ Golden zei in augustus, toen de raad van de FAF's rapport kreeg dat er geen onmiddellijke plannen waren om regelmatig op te treden als gevolg van de bevindingen. Aangezien het een vereenvoudigingsproject heeft genomen, heeft de raad een aantal vroegtijdige voorlopige beslissingen gemaakt over de verbeteringen die er rekening mee zijn gehouden, met inachtneming van de vereisten omtrent minimum wettelijke onttrekkingen, de presentatie van werknemersbelastingen die worden betaald wanneer het bedrijf aandelenhoudt om aan deze minimumvereisten te voldoen, De verantwoording van verbeurdverklaringen, de boekhouding van de inkomstenbelasting bij vestiging of afwikkeling van toekenningen en de presentatie van overtollige belastingvoordelen. Met betrekking tot de terughoudende vereisten wil FASB het makkelijker maken voor bedrijven wanneer een medewerker aandelen gebruikt om aan de vennootschapsbelastingverplichtingen te voldoen. Dat gebeurt wanneer een bedrijf terug koopt een werknemers aandelen om het geld te verhogen om de belasting te betalen. Huidige regels vereisen dat bedrijven de gehele toekenning als een verplichting meten en classificeren als de reele waarde van de ingehouden aandelen de minimumbelastingvereisten overschrijdt. FASB zegt nu dat het zinvol zou zijn om een ??bedrijf in staat te stellen het maximum marginale belastingtarief in een bepaalde jurisdictie te behouden zonder de aansprakelijkheidsclassificatie te activeren en dat een bedrijf de betaalde contanten moet classificeren om te voldoen aan de terughoudingsverplichting als financieringsactiviteit in De kasstroomoverzicht. De raad heeft ook vroegtijdig besloten om de vereisten te vereenvoudigen bij het verwerken van vervalsingen, wanneer werknemers niet voldoen aan de service - of prestatievoorwaarden in prijzen. FASB heeft besloten om op aandelen gebaseerde betalingen te gaan met alleen de bijbehorende servicevoorwaarden, bedrijven kunnen ervoor kiezen om verbeurdverklaringen te verwerken, aangezien ze voorkomen in plaats van schatting van verbeurdingen, en vervolgens de schatting later te verhelpen, zodat uitgaven alleen worden erkend op die wijken die daadwerkelijk vestigen. FASB heeft ook zijn medewerkers gevraagd om te kijken naar een aantal extra gebieden die de vereiste boekhoudkundige vereisten gemakkelijker maken voor particuliere bedrijven, zoals praktische expedienten rond intrinsieke waarde, verwachte termijnen en formulewaardeplannen. In een waarschuwing aan klanten. EY zegt dat veel bedrijven de bestaande eisen vinden om op aandelen gebaseerde betalingen ingewikkeld en kostbaar te zijn. Wij ondersteunen de inspanningen van FASB om de boekhouding voor aandeelgebaseerde betalingen voor publieke en niet-publieke entiteiten te vereenvoudigen. EY schreef. Onderstanding van de nieuwe boekhoudregels voor aandelenopties en andere toekenningsadvocaten, fiscale professionals en andere leidinggevenden die betrokken zijn bij het verlenen van aandelenbeloningen aan Werknemers moeten een basiskennis hebben van de nieuwe boekhoudregels die zijn opgenomen in de Financiele Jaarrekening nr. 123 (R) (quotFAS 123 (R) quot). Begrijpen van de regels is de sleutel om hun impact op de huidige subsidies te beoordelen en strategieen te ontwikkelen voor toekomstige subsidies. De volgende discussie geeft een overzicht. OUDE REKENINGKUNDIGE REGELS Alvorens de nieuwe regels te beschrijven, helpt het om de oude boekhoudregels te begrijpen. Over het algemeen zijn er onder de snel vervroegde oude regels twee manieren om aandelenopties te kosten: (1) citaatwaardewaarde boekhoudkwotering in het kader van de boekhoudprincipes Raad Advies nr. 25 en (2) quotumwaarde boekhouding onder FASB Verklaring 123 (quotFAS 123quot). Plaat-vanille-aandelenopties die over een bepaalde periode vestigen, zijn doorgaans onderhevig aan 8220fixed8221 intrinsieke waarde boekhouding. Bij vaste intrinsieke waarde boekhouding moet de uitgifteprijs van een aandelenoptie (dat wil zeggen het bedrag waarmee de marktwaarde van de aandelen op het moment van de subsidie ??de uitoefenprijs overschrijdt) over de vestigingsperiode van de aandelenoptie worden gewaardeerd. Als de spread nul is, moet er geen kosten worden herkend. Zo geven bedrijven opties uit zonder kosten te betalen - door de opties tegen eerlijke marktwaarde te verlenen. Bepaalde soorten aandelenopties zijn onderhevig aan quotariabele quota intrinsieke waarde boekhouding. Als de optie vestigingen bijvoorbeeld uitsluitend op de ontvanger van de optie zijn die bepaalde prestatie doelen bereikt, is de optie onderhevig aan variabele intrinsieke waarde boekhouding. Onder variabele boekhouding wordt elke waardering in de voorraad die de optie onderstreept, over het algemeen uitgegeven op basis van de levensduur van de optie (dat wil zeggen totdat de optie wordt uitgeoefend of vervalt). Het effect van variabele boekhouding is dat de waardeverhoging van de onderliggende waarde van een aandelen kan leiden tot dramatische boekhoudkosten voor de winst van de vennootschap. Om deze reden geven bedrijven in het algemeen geen aandelenopties of andere prijzen die variabele boekhouding veroorzaken. Tenslotte wordt onder de reele waarde boekhouding de reele waarde van een aandelenoptie ten tijde van de toekenning over de vestigingsperiode van de optie uitgerekend. De reele waarde wordt bepaald door gebruik te maken van een optieprijsmodel zoals Black-Scholes. NIEUWE REKENINGKUNDIGE REGELS Algemeen moeten de overheidsinstanties uiterlijk op hun eerste boekjaar vanaf 15 juni 2005 voldoen aan FAS 123 (R). Prive-bedrijven moeten uiterlijk op 15 december 2005 hun eerste boekjaar nakomen. Bedrijf dat op een kalenderjaar werkt, moet in het eerste kwartaal van 2006 FAS 123 (R) implementeren. De eerste stap bij het toepassen van de nieuwe regels is om te bepalen of een prijsuitreiking een quotequityquot award is of een quotabiliteitsquot award. Een prijsuitreiking is een aandelenprijs indien de voorwaarden van de prijsuitnodiging voor afwikkeling op voorraad zijn. Zo zijn aandelenopties en beperkte aandelen beide aandelenprijzen. Aandelen waarderingsrechten die op voorraad zijn, zijn ook aandelenprijzen. Zodra een prijsuitreiking vastbesloten is een aandelenprijs te zijn, is de volgende stap om te bepalen of de aandelenprijs een quotfull-valuequot-award of een quotatiequotquot-award is. Een voorbeeld van een volwaardige aandelenprijs is beperkt voorraad. Voorbeelden van waarderingspremies zijn aandelenopties en aandelenwaarderingsrechten. In het geval van een volwaardige aandelenprijs die aan een werknemer wordt toegekend, vereisen de nieuwe boekhoudregels dat een vennootschap een vergoedingskosten dient te berekenen op basis van de marktwaarde van de aandelen die de toekenning ten grondslag liggen aan de toekenning, minus het bedrag (indien van toepassing) ) Betaald door de ontvanger van de prijs. Deze kosten worden afgeschreven over de dienstperiode, die meestal de prijs van de award8217s is. In het geval van een waarderingsaandelen die aan een werknemer wordt toegekend, vereisen de nieuwe boekhoudregels dat een vennootschap een vergoedingskosten, gelijk aan de reele waarde van de prijs op de datum van toekenning, moet erkennen. Deze kosten worden ook typisch afgeschreven over de vestigingsperiode van de prijs. De reele waarde van een prijs wordt bepaald door gebruik te maken van een prijsmodel. Toelaatbare modellen omvatten het Black-Scholes model en een rooster model. FASB geeft geen voorkeur voor een specifiek prijsmodel. Ongeacht welke prijsmodel wordt gebruikt, moet het model de volgende ingangen bevatten: (1) de huidige aandelenprijs, (2) de verwachte termijn van de optie, (3) de verwachte volatiliteit van de voorraad, (4) risicovrije Rentetarieven, (5) de verwachte dividenden op de voorraad, en (6) de uitoefenprijs van de optie. Als de voorwaarden van een op aandelen gebaseerde prijsoproep voor de vereffening in contanten, in plaats van op voorraad, de prijs een aansprakelijkheidsclaim genoemd worden. Bijvoorbeeld, aandelenwaarderingsrechten die in contanten worden afgewikkeld zijn aansprakelijkheidskenmerken. Aandelenprijzen kunnen worden aangemerkt als aansprakelijkheidsuitkeringen als er een patroon is om de aandelenprijs in contanten te regelen. De boekhoudkundige behandeling die aansprakelijkheidsuitkeringen verleend is, is veel hetzelfde als de behandeling die aan aandelen toegekend werd, behalve voor een groot verschil. Dat verschil is dat de waarde van de prijs wordt herzien op het einde van elke verslagperiode tot de prijs is afgerond. Met andere woorden, aansprakelijkheidstoekenningen zijn onderworpen aan variabele boekhouding. Met betrekking tot een full-value-aansprakelijkheidsuitkering is de vergoedingskosten derhalve gebaseerd op de marktwaarde van de voorraad die de toekenning ligt op de datum van toekenning, verminderd met het bedrag dat eventueel door de ontvanger van de prijs is betaald. Deze vergoedingskosten worden elke rapportageperiode herwaardeerd tot de prijs afloopt of anderszins is geregeld. Met betrekking tot een prijsvergoedingskosten wordt de vergoedingskosten bepaald met behulp van een prijsmodel en wordt elke verslagperiode opnieuw gemeten totdat de prijsuitoefening wordt uitgeoefend of anderszins opgelost. De nieuwe regels onderscheiden zich tussen prijzen die gebaseerd zijn op service, prestatie en marktvoorwaarden. Een dienstvoorwaarde heeft betrekking op een werknemer die diensten verricht voor zijn of haar werkgever. Een prestatievoorwaarde heeft betrekking op de activiteiten of de werking van de werkgever. Een marktvoorwaarde heeft betrekking op het bereiken van een specifieke aandelenprijs of een niveau van intrinsieke waarde. In het geval van een prijs die gebaseerd is op dienst - of prestatievoorwaarden, wordt de rekeningkosten omgedraaid als de prijs verbeurd is. Dus als een werknemer voor zijn service-gebaseerde optionele vests beeindigt of als de prestatievoorwaarde in de optie niet is voldaan, wordt de boekhoudkosten omgedraaid. Aan de andere kant, indien de vestiging onderhevig is aan een marktconditie, is er over het algemeen geen terugboeking van boekhoudkosten, tenzij de ontvanger voor het einde van de prestatiemetingsperiode werkzaamheden beeindigt. Als een bedrijf een prijs wijzigt, moet het als compensatiekosten elke stijging van de reele waarde van de prijs op de datum van wijziging over de reele waarde van de prijs onmiddellijk voor de wijziging herkennen. Voor zover de prijs is gevestigd, wordt deze vergoedingskosten opgenomen op de datum van wijziging. Voor zover de prijs niet wordt geveegd, wordt deze vergoedingskosten over de resterende vestigingsperiode opgenomen. Een quotodificatiequot is een wijziging in de voorwaarden van een prijs, inclusief veranderingen in hoeveelheid, uitoefenprijs, vestiging, overdraagbaarheid of afwikkelingsvoorwaarden. Over het algemeen moet een particuliere onderneming de boekhoudkosten berekenen volgens de nieuwe regels zoals hierboven beschreven. Er zijn echter enkele belangrijke verschillen voor particuliere bedrijven. Ten eerste, als het niet mogelijk is voor een particulier bedrijf om de volatiliteit van zijn voorraad te schatten bij het gebruik van een optieprijsmodel, moet het in het algemeen de historische volatiliteit van een geschikte brancheindex gebruiken. De index moet bekendgemaakt worden. Ten tweede, met betrekking tot aansprakelijkheidsclaims, kunnen particuliere bedrijven de keuze hebben om deze prijzen te beoordelen in overeenstemming met nieuwe regels die hierboven zijn beschreven of door de intrinsieke waarde van award8217 te gebruiken. BESCHERMING VAN BEPAALDE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Standaard aandelenopties Onder de nieuwe regels wordt de reele waarde van een aandelenoptie gemeten op de subsidiedatum met gebruikmaking van een optieprijsmodel en die waarde wordt als compensatiekosten over de vestigingsperiode opgenomen. Indien de optie ratselbaar richt (bijvoorbeeld 25 procent per jaar op basis van de dienstverlener's dienstverlening met de uitgevende instelling), heeft de uitgevende instelling de keuze om de vergoedingsuitkering over de vestigingsperiode af te rekenen op lineaire of op periodieke basis. Als de lineaire methode wordt gebruikt, zal de vergoedingskosten van een 4-jarige gegradeerde optie gewaardeerd op 20.000 in het algemeen 5.000 in het jaar 1, 5.000 in het jaar 2, 5.000 in het jaar 3 en 5.000 in het jaar 4. Als de opbrengst Methode wordt gebruikt, moet elk jaar van de vestigingsperiode als een aparte toekenning worden behandeld en de boekhoudkosten zijn voorgeladen. Zo kan de uitkeringskosten voor de optie er zo uitzien: 10.000 in het jaar 1, 6.000 in het jaar 2, 3.000 in het jaar 3 en 1.000 in het jaar 4. Cliff-vestigde opties moeten de lineaire methode gebruiken. Prestatiegebaseerde aandelenopties Onder de oude regels zijn aandelenopties die uitsluitend gebaseerd zijn op prestatievoorwaarden onderworpen aan variabele boekhouding. Onder de nieuwe regels zijn dergelijke prestatiegebaseerde opties niet onderworpen aan variabele boekhouding. In plaats daarvan wordt de boekhoudkundige kosten van deze opties in principe op dezelfde wijze gemeten als standaard aandelenopties. Volgens veel zijn de prestatievoorwaarden beter afgestemd op de belangen van werknemers met de belangen van de aandeelhouders van de vennootschap. Daarom zien we waarschijnlijk een stijging van de toekenning van prestatiegebaseerde aandelenopties. Aandelenbeoordelingsrechten Onder de oude regels zijn SARs onderhevig aan variabele boekhouding. Om deze reden gebruiken niet veel bedrijven SAR's. Volgens de nieuwe regels wordt de boekhoudkosten van een SAR die op voorraad is gerealiseerd, over het algemeen gemeten op dezelfde manier als een aandelenoptie en is niet onderworpen aan variabele boekhouding. Aangezien de vastgestelde SAR's zeer vergelijkbaar zijn met aandelenopties en bedrijven minder aandelen gebruiken bij het vestigen van SAR's in tegenstelling tot opties, kunnen bedrijven van stockopties naar stock-settled SARs verhuizen. SAR's laten deelnemers ook toe om aandelen te verwerven zonder een uitoefenprijs of een makelaarscommissie te betalen. SAR's zijn in contanten geregeld, maar zijn onderworpen aan variabele boekhouding. Bijgevolg zien we waarschijnlijk geen toename van de toekenning van SAR's in contanten. Werknemersaankoopplannen Onder de oude regels worden ESPP's niet als compenserende behandeld en daarom zijn geen boekhoudkosten vereist. Onder de nieuwe regels moeten bedrijven die ESPP's sponsoren een boekhoudkosten opnemen, tenzij hun ESPP aan bepaalde nauwkeurige criteria voldoet, met inbegrip van dat de ESPP geen korting van meer dan 5 procent moet aanbieden en geen terugkijkvoorziening mag opnemen. Omdat de meeste ESPP's niet voldoen aan dit criterium, zullen bedrijven moeten beslissen of hun ESPP's moeten worden gewijzigd of een boekhoudkundige heffing moeten nemen. De boekhoudkundige heffing zou worden bepaald met behulp van een optieprijsmodel en toegekend over de aankoopperiode. NIEUWE VERSLAG 073102 FASB's Plannen Met betrekking tot de Opsies van de Opdrachtgever voor Normen, CT, 31 juli 2002mdash De boekhouding van de werknemersopties heeft in de loop van de periode nieuwe aandacht gekregen Recente maanden. In de afgelopen weken zijn er twee belangrijke ontwikkelingen geweest. Verschillende grote Amerikaanse bedrijven hebben hun voornemens bekendgemaakt om hun methode van boekhouding van werknemersopties te veranderen in een aanpak die een kosten voor de reele waarde van de toegekende opties bij het ontvangen van gerapporteerde winst erkent. We begrijpen dat een aantal andere bedrijven ook overwegen om die methode aan te nemen. De FASB juicht deze bedrijven toe omdat de erkenning van de vergoedingsuitkering met betrekking tot de reele waarde van toegekende personeelsopties de voorkeur geniet onder de huidige Amerikaanse boekhoudnormen (FASB Verklaring nr. 123, Rekeningkunde voor Aandeelgebaseerde Compensatie). Het is ook de behandeling die wordt voorgesteld door steeds meer investeerders en andere gebruikers van de jaarrekening. Toen de FASB in het midden van de jaren negentig FAS 123 ontwikkelde, stelde het bestuur voor dat behandeling omdat het van mening was dat dit de beste manier was om het effect van de aandelenopties in een companyrsquos jaarrekening te melden. De FASB heeft dit voorstel gewijzigd in het licht van sterke oppositie door velen in het bedrijfsleven en in het Congres dat het bestaan ??van de FASB als onafhankelijke standaard setter bedreigde. Alhoewel FAS 123 bepaalt dat de kostenrekening voor de reele waarde van de toegekende personeelsopties de voorkeur geeft, is het toegestaan ??om voortdurend gebruik te maken van bestaande methoden met openbaarmaking in de voetnoten op de jaarrekening van het pro forma effect op de netto-inkomsten en inkomsten Per aandeel alsof de voorkeurskostenrekeningmethode was toegepast. Tot nu toe hebben slechts een handvol bedrijven gekozen om de voorkeur te volgen. De International Accounting Standards Board (IASB) heeft zijn beraadslagingen afgesloten over de boekhouding van op aandelen gebaseerde betalingen, inclusief opties voor werknemersopties, en heeft plannen aangekondigd om in het vierde kwartaal van 2002 een voorstel voor publieke commentaren uit te brengen. Dat voorstel zou vereisen dat bedrijven die gebruik maken van de IASB Normen om vanaf 2004 in te zien op de reele waarde van de werknemersopties die als uitgave worden toegekend bij het ontvangen van gerapporteerde inkomsten. Hoewel er een aantal belangrijke verschillen bestaan ??tussen de methodes in het IASB-voorstel en die van FAS 123, is de basisbenadering de waarde van de aandelenkoerswaarde van werknemersopties die met kostenrekening worden toegekend over de vestigingsperiode van de opties. De FASB heeft actief gewerkt Met de IASB en andere belangrijke nationale standaardsetters om convergentie van boekhoudstandaarden op de belangrijkste wereldmarktmarkten teweeg te brengen. De raad heeft de IASBrsquos-beraadslagingen over aandeelgebaseerde betalingen nauwlettend gevolgd en dringt er bij alle belanghebbenden op aan het IASB op zijn voorstel opmerkingen te maken zodra het later dit jaar wordt uitgebracht. Daarnaast is de FASB van plan een uitnodiging tot commentaar uit te geven waarin de voorstellen van de IASBrsquos worden samengevat en de belangrijkste verschillen tussen de voorzieningen en de huidige Amerikaanse boekhoudkundige normen worden uiteengezet. De FASB zal dan overwegen of het eventuele wijzigingen in de Amerikaanse normen voor rekening houdend met voorraadgebaseerde compensatie moet voorstellen. In afwachting van de verzoeken van bedrijven die overweegt om over te stappen naar de voorkeursmethode onder FAS 123, heeft de FASB in de tussentijd van plan om tijdens zijn publieke vergadering van 7 augustus te overwegen of zij een beperkte omvang en snelle project in verband met de overgangsbepaling moet ondernemen In FAS 123. Letterlijk toegepast zou de bestaande overgangsbepaling in FAS 123 bedrijven vereisen die ervoor kiezen om over te stappen naar de voorkeursmethode om prospectief te doen voor aandelenopties die zijn toegekend na de datum van de wijziging. Deze overgangsbepaling was passend toen FAS 123 werd uitgegeven in 1995, omdat op dat ogenblik bedrijven geen waarderingsinformatie beschikken die betrekking had op eerdere subsidies van werknemersopties. Dit geldt echter niet langer voor de openbaarmakingsvereisten die sinds 1995 in FAS 123 van kracht zijn. Over de Raad voor de Financiele Jaarrekening Sinds 1973 is de Raad voor Financieel Boekhoudstandaard de aangewezen organisatie in de particuliere sector geweest om normen vast te stellen Van financiele boekhouding en rapportage. Deze standaarden gelden voor de opstelling van financiele verslagen en worden officieel erkend door de Securities and Exchange Commission en het American Institute of Certified Public Accountants. Dergelijke normen zijn essentieel voor de efficiente werking van de economie, omdat beleggers, crediteuren, accountants en anderen vertrouwen op geloofwaardige, transparante en vergelijkbare financiele informatie. Voor meer informatie over het FASB, bezoek onze website op fasb. org. De Raad voor Financieel Boekhoudstandaard Het beleggende publiek door middel van transparante informatie die voortkomt uit kwalitatief hoogwaardige financiele rapportagestandaarden, ontwikkeld in een onafhankelijke, particuliere sector, open proces.